DLICT

ศูนย์ DLICT

นายชัดสกร พิกุลทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

ประธานศูนย์ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายชัยยะ จะรัมย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวชลธิชา การถาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกุศล ภูนบทอง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นายกันน์ตินัน ฉิมพลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ