DLICT

ทำเนียบบุคลากร

นายสุริยา ทองบุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม


นางชุติมา นามศรีอุ่น

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชัยยะ จะรัมย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล